مدیر آموزش و پرورش درمیان:
مدیر آموزش و پرورش درمیان گفت:مهر عاطفه ها؛ تمرین احسان؛ انفاق؛ نیکو کاری و فرصتی برای همدلی و نوع دوستی است.
اشتراک در مهران فر، مدیر آموزش و پرورش، جشن عاطفه ها، درمیان، وحدت درمیان